STICHTING ELIART

Recovery & rehabilitatie


* Stichting Eliart heeft als doelstelling mensen met psychosociale-, psychiatrische- /of  verslavingsproblemen te ondersteunen in reactivering, ontwikkeling en re-integratie.

* Stichting Eliart biedt specialistische zorg aan mensen met verslavingsproblemen en/of een psychiatrische aandoening.

* Stichting Eliart is gespecialiseerd in het ontwikkelen van cliëntgerichte begeleidingstrajecten die desbetreffende de meeste kans geeft om weer mee te doen in de maatschappij, hierbij doen we onder andere een beroep op de "ervaringsdeskundigheid" die in de stichting aanwezig is.
 
* Stichting Eliart richt zich met name op het begeleiden van personen bij wie comorbiditeit (dubbel diagnose) is geconstateerd.Uitgangspunt is om samen doelen te formuleren die met name het sociaal maatschappelijk functioneren bevorderen. Het streven is bij alle cliënten de zelfredzaamheid zodanig te vergroten dat de betrokkenen weer een veilig en kwalitatief goed leven tegemoet gaan.
 
 
* Stichting Eliart biedt herstel ondersteunende zorg. 
   
   Hieronder verstaan we:
 

   ·       Zorg waar cliënten wat aan hebben, effectief en kwalitatief.

   ·       Zorg die in samenspraak tussen de cliënt en zijn hulpverlener wordt bepaald.

   ·       Betrokkenheid en motivatie zijn hierbij de belangrijkste factoren.

   ·       Zorg die aansluit bij de beleving en leefwereld van de cliënt.

   ·       Zorg die samen met de cliënt wordt vormgegeven.

   ·       Zorg die de mogelijkheden benadrukt, niet de beperkingen van de cliënt.

   ·       Zorg die motiveert en het herstel ondersteunt.

   ·       Effectieve zorg, die samen met de cliënt wordt bepaald en die als minst belastend wordt
      ervaren.

   ·       Zorg die wordt aangeboden vanuit een sociaal model (Wat kun je? Wat wil je?) in plaats van 
      een medisch model (diagnose stellen en zorgafhankelijk maken).

   ·       Zorg die zo veel mogelijk een beroep doet op de eigen kracht en het herstelproces van de cliënt.

   ·       Zorg die zo veel mogelijk ambulant plaatsvindt, erger voorkomt en participatie stimuleert.

          Voor meer informatie kunt u per mail terecht op info@eliart.nl

...........................................................................................................................................................................................................

 
Uitgangspunten:
                      


* Veiligheid houd in dat je zoveel mogelijk vanuit positieve omgeving een nieuwe start maakt. Het houd ook in dat je leert waakzaam te zijn met betrekking tot je verleden en kunt signaleren waar er gevaar dreigt om terug te vallen in oude gedragspatronen.

 

* Comfort betekend je prettig voelen in je eigen huis/omgeving, comfort houd mijn inzien ook in dat je de mogelijkheden hebt om de dingen te doen die je leuk vind of die noodzakelijk zijn om maatschappelijk, financieel en sociaal goed te functioneren. Een comfortabel leven betekend niet altijd een gemakkelijk leven maar wel een goed leven.

* Ontwikkeling is heel breed, ik vind het bv belangrijk dat mensen zich als rechtspersoon ontwikkelen om goed te kunnen re-integreren in deze maatschappij. Dat ze een goed besef hebben van hun rechten en plichten en een stukje mondigheid verkrijgen. Ik heb de indruk dat het zeer constructief werkt om mensen bij te staan bij het onderzoeken van hun mogelijkheden en ze te ondersteunen om vanuit stukje planning doelgericht te ondernemen. Het aanleren van juiste/nieuwe vaardigheden is van belang om sociaal-maatschappelijk goed te functioneren. Dit alles levert volgens mij een positieve bijdrage aan het zelfbewustzijn.

 

* Beweging staat voor sportieve activiteiten, ik ben er een groot voorstander van  dat een mens een aantal keer per week aan sport doet. Het is gezond, je ontwikkelt een stukje discipline en het houd je stabiel. Door regelmatig te sporten is een mens volgens mij in staat om op vele gebieden betere prestaties te leveren. Daarnaast is het gewoon lekker om op termijn te merken  dat je sterker wordt en dat je uithoudingsvermogen verbetert, wat weer bevorderlijk werkt voor het zelfvertrouwen.

 

 

 

...................................................................................................................................................

 
Kenmerken dubbele diagnose
Een cliënt met een dubbele diagnose heeft gelijktijdig last van misbruik en/of afhankelijkheid van alcohol of drugs en een psychiatrische stoornis. Bijvoorbeeld een ernstige depressie gecombineerd met een alcoholverslaving, een persoonlijkheidsstoornis met cocaïnemisbruik, of schizofrenie met een cannabisverslaving. Allerlei combinaties tussen middelen en psychiatrische stoornissen zijn mogelijk. De verwevenheid (comorbiditeit) tussen beide stoornissen is groot. Om die reden is afzonderlijke behandeling meestal niet doeltreffend.

Frequentie dubbele diagnose
Dubbele diagnose komt heel veel voor. Het is moeilijk om te onderzoeken hoeveel mensen een dubbele diagnose hebben, maar er zijn wel schattingen gedaan. In Nederland heeft naar schatting 20 tot 50% van de cliënten in de GGZ te kampen met verslavingsproblemen (dus naast andere psychische stoornissen). Naar schatting 60 tot 80% van de cliënten in de verslavingzorg heeft ook andere psychische aandoeningen.

Het is in de praktijk erg moeilijk om de relatie tussen middelengebruik en psychiatrische problematiek te ontwarren. Dit maakt het bijna onmogelijk om een van de twee aandoeningen als oorzaak van de andere aandoening aan te wijzen. Daarom is het beter om te spreken van wederzijdse beïnvloeding door twee stoornissen (comorbiditeit) in plaats van oorzaak en gevolg proberen te achterhalen.

Gevolgen
Het hebben van een dubbele diagnose betekent doorgaans dat iemand veel ernstige problemen op diverse leefgebieden heeft. Mensen met een dubbele diagnose:
• vallen eerder terug in gebruik of psychiatrische symptomen;
• worden meer opgenomen en zijn minder therapietrouw;
• zijn vaker dakloos, depressief, suïcidaal en agressief;
• hebben meer problemen met hun familie;
• hebben meer chronische, maatschappelijke moeilijkheden, zoals werkloosheid en langdurige conflicten in de privésfeer.

Behandeling
Nog regelmatig krijgt de behandeling van ernstige psychische stoornissen en verslaving apart aandacht in de GGZ, respectievelijk de verslavingszorg. Dit is niet wenselijk, omdat de problemen op beide terreinen nauw met elkaar verweven zijn. In de behandeling moet daarom aandacht zijn voor beide terreinen en vooral gelet worden op de onderlinge samenhang. Bovendien moet vermeden worden dat mensen gemakkelijk heen en weer worden geschoven tussen GGZ en verslavingszorg.
Behandeling kan ook parallel en dus tegelijkertijd in de GGZ en de verslavingszorg plaatsvinden. Behandelaars zijn dan onafhankelijk van elkaar met een cliënt bezig.
In de praktijk blijkt dat beide soorten behandelingen (los van elkaar of eerst de ene aandoening en dan de andere) leidt tot een onvolledig en inadequaat aanbod, waarbij er vaak sprake is van heen en weer verwijzen, slechte afstemming, uitsluiting en grote drop-out van de patiënten.
Veel deskundigen, met name in Amerika maar ook in Nederland, pleiten dan ook voor een geheel geïntegreerd behandelaanbod voor dubbele diagnose cliënten. Dat betekent behandeling van beide aandoeningen, tegelijkertijd en door hetzelfde team. Integratie zou dus niet alleen moeten plaatsvinden op het niveau van de behandeling, maar ook op het niveau van het team en de zorgorganisatie.
 

 

De Stichting ziet het als haar taak om zich te ontwikkelen inzake deskundigheid op het gebied van herstel en rehabilitatie en deze te delen met een ieder die een beroep doet op de Stichting.       
.......................................................................................................................................................................................................................

Om aan de doelstellingen van de stichting te kunnen voldoen bekwaam ik (als bestuurder) mij in kennis op het gebied van Geestelijke Gezondeidszorg. Als de mogelijkheid zich voordoet volg ik lezingen of workshops en onlangs ben ik begonnen met een HBO opleiding en heb deze succesvol afgerond. Verder onderhoud ik contacten met personen die met hun problematiek hebben leren leven of deze overwonnen hebben. Hun kennis en ervaringen dragen bij in een goede visie op de te bieden zorg.

Om het gat op te vangen dat vaak valt door ziekte of een aandoening ben ik er een groot voorstander van om diverse en met name sportieve activiteiten te ontwikkelen. De Stichting kan daarnaast administratieve hulp bieden. Een goede administratie scheelt een hoop zorgen en onkosten. Verder is de ontwikkeling van enige pc vaardigheden erg waardevol, het is belangrijk om enige pc en internet kennis te hebben wil je succesvol maatschappelijk (re)integreren. Ook hierin kan de Stichting ondersteuning bieden. Verder kan de Stichting er op toe te zien dat rechten c.q. belangen van mensen met een verslaving- of aanverwante problematiek behartigt worden.


De doelstelling van de website is om kennis, verhalen en tips over verslaving, verslavingsproblematiek
en verslavingszorg te verzamelen en te publiceren.
Wie gebruik wil maken van de eventueel aanwezige kennis kan een bericht sturen met zijn of haar vragen naar het volgende e-mailadres: info@verslaving.org Ik zal zo snel als mogelijk en naar beste kunnen antwoord geven.

Bij de Stichting kan iedereen een hulpvraag indienen.

Door de ligging van de vestigingsplaats zal het werkgebied in eerste instantie liggen in de provincie Groningen.
Met name in de regio's Pekela, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten (Oldambt) en Stadskanaal.
Top